2 Error Code เครื่องซักผ้า LG ฝาบนครับ

Error Code เครื่องซักผ้า LG ฝาบนครับ
1E ปัญหาเกิดจาก น้ำไม่เข้าเครื่อง
OE ไม่ถ่ายน้ำทิ้งในเวลาที่กำหนด
UE เครื่องไม่สมดุลย์
FE น้ำล้นหรือน้ำเข้าเครื่องมากเกินไป
dE ปัญหาเกิดจากเซ็นเซอร์ ฝาถัง(แม่เหล็กหลุดหาย) หรือ ไม่ปิดฝาถัง
PE เพรสเชอร์สวิตช์ มีปัญหา(Water Level)
E3 ปัญหาจากเซ็นเซอร์ น้ำหนักผ้า(ผ้าหนักมากเกินไป) หรือตัวตรวจจับน้ำหนักผ้าเสียเอง
 เครื่องซักผ้า LG ฝาหน้า Front load

1E ปัญหาเกิดจาก น้ำไม่เข้าเครื่อง
OE ไม่ถ่ายน้ำทิ้งในเวลาที่กำหนด
UE เครื่องไม่สมดุลย์
FE น้ำล้น/น้ำเข้าเครื่องมากเกินไป
dE ปัญหาเกิดจากเซ็นเซอร์ ฝาถัง(แม่เหล็กหลุดหาย) หรือ ไม่ปิดฝาถัง
PE เพรสเชอร์สวิตช์ มีปัญหา(Water Level)
tE ปัญหาเกิดจากเซ็นเซอร์ วัดอุณหภูมิ
LE ปัญหาเกิดจากการหมุนของมอเตอร์ (หรือ Hall sensor เสีย)
AE น้ำรั่วใต้เครื่อง(ลูกลอยเซ็นเซอร์ น้ำรั่วค้าง)
PE ปัญหาเกิดจากกระแสไฟฟ้า(ไฟตก ไฟเกิน) รีเซ็ตเครื่องโดยการปิด- เปิด เครื่องใหม่ถ้าไม่หาย เปลี่ยน Main PCB
การวิเคราะห์ อาการเสียนั้น ต้องดูจากอาการเสียจริง บางครั้งแก้ไขตาม Error Code แล้วไม่หายสุดท้าย อย่าลืมนะครับ อาจต้องเปลี่ยน Main PCB

จาก อ.NIWAT UAIPHORN

Visitors: 1,835,042