26.คาปาซิเตอร์ (ตัว C )

 

  ตัวตาปาซิเตอร์ รวม มีทุกรุ่น ดังต่อไปนี้ 
ที่  รุ่น  V/MF ราคา
1 35/680  xx
2 70/680  xx
3 25/4200  xx
4 35/470  xx
5 25/100  xx
6 35/1800  xx
7 35/1800  xx
8 50/1  xx
9 35/560  xx
 10 16/2700  xx
 11 50/22  xx
 12 63/330  xx
 13  63/680  xx
 14  50/1.5  xx
 15  16/3300  xx
 16  35/1500  xx
 17  16/220  xx
 18  35/1500  xx
 19  25/22  xx
 20  16/470  xx
 21  50/10  xx
 22  50/100  xx
 23  16/2200  xx
 24  50/4.7  xx
 25  50/2.2  xx
 26  16/100  xx
 27  25/2200  xx
 28  10/470  xx
 29  16/47  xx
 30  35/1000  xx
 31  50/220  xx
 32  35/10  xx
33 16/47  xx
34 16/220 xx

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 1,841,911